ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભારતના આગામી વડાપ્રધાન પદના દાવેદાર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી લીખીત “સાક્ષીભાવ” ની શ્રાવ્ય આવૃત્તિ સાંભળવા માટે ક્લિક કરો.